Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CGS Logistic, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mlynské Nivy 53, 820 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 681 041
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martina Dragašič
Sídlo správcu: Sabinovská  12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2014 S 1273
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 3K/24/2014
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku - všeobecná podstata: hnuteľné veci

Dátum vyhotovenia súpisu majetku

Úpadca: CGS Logistic, s.r.o.

Značka spr. Spisu: 3K/24/2013/S1273

Číslo súpisovej zložky

Dôvod zápisu do súpisu majetku

Dátum zápisu do súpisu majetku

Popis hnuteľnej veci/rok výroby

22.09.2014

Rozsah spoluvlastníckeho podielu Úpadcu

Súpisová hodnota v €

H 1

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Vysokozdvižný elektrický trojkolesový vozík Hyster J1.60XMT,

Výr. číslo J160A04368D

1

6 400,00 €

H 2

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Router AKT CISCO 1841

 

1

10,00 €

H 3

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

úžitkové vozidlo Peugeot 207 SW TRENDY 1.4 95K N

VIN: VF3WE8FSC34611282

1

4 500,00 €

H 4

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Notebook Sony VT NB VPCF21 16"

 

1

10,00 €

H 5

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Notebook HP Elitebook 8560w 16,6"/ 2 ks.

 

1

60,00 €

H 6

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Snímač čiarových kódov Motorola MC9190-G

 

1

400,00 €

H 7

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Nákladné auto skriňové dodávkové Citroen Berlingo 1,9*D

VIN: VF7GJWJYB93363923

1

3 300,00 €

H 8

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

AKT SERVER ML385:ProLiant

 

1

30,00 €

H 9

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Záložný zdroj UPS APC2000VA/APC UPS Card 2ks./APS Network Management Card

 

1

5,00 €

H 10

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Stojan SIZ PODST800-podstavec

 

1

10,00 €

H 11

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Vysokozdvižný vozík Hyster H1.50XM

E001B06036B

1

6 700,00 €

H 12

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

AKT SERVER U320 HB

 

1

30,00 €

H 13

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Informačný systém Dialog 3000 S

 

1

2 588,13 €

H 14

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

System Doprava

 

1

199,16 €

H 15

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Systém CDIM

 

1

132,78 €

H 16

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Licencia r19-00134, 25ks. X 159,32 €

 

1

796,60 €

H 17

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Windows Svr Std 2006

 

1

139,34 €

H 18

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Windows OEM Server CA, 6ks x 132,41 €

 

1

152,89 €

H 19

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Licencia NOD AV

 

1

29,87 €

H 20

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Doména cgslogistic.sk

 

1

4,65 €

H 21

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Network Vmware Infrastructure

 

1

185,89 €

H 22

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

VI-STR-G-SSS Gold Sns for Vmware

 

1

132,78 €

H 23

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Softw. Gemini 5- bankový

 

1

16,60 €

H 24

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Softvér Čisté mzdy

 

1

10,48 €

H 25

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

JCDwin program / modul odos. , príjem. NCTS

 

1

195,84 €

H 26

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

MOL AutoRoute /Soft MOL 689-00898/

 

1

8,60 €

H 27

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Softw.RAALTRANS EDITOR v.7.300

 

1

4,98 €

H 28

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Softw.RAALTRANS EDITOR v.7.300

 

1

4,98 €

H 29

vlastníctvo úpadcu

13.08.2014

Www stránka CGS Logistic

 

1

381,73 €

H 30

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Canon Fax L100

 

1

62,57 €

H 31

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Canon Fax L100

 

1

62,19 €

H 32

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Canon Fax L100

 

1

62,19 €

H 33

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Canon Fax L100

 

1

62,18 €

H 34

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

VT PHOTO SM525 : PhotoSmart M525

 

1

35,56 €

H 35

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Skartovačka DAHLET 500.2S /pásik 3,9 mm/

 

1

3,21 €

H 36

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Skartovačka DAHLET 500.2S /pásik 3,9 mm/

 

1

3,21 €

H 37

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Skartovačka DAHLET 500.2S /pásik 3,9 mm/

 

1

3,21 €

H 38

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Skartovačka DAHLET 500.2S /pásik 3,9 mm/

 

1

3,21 €

H 39

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Skartovačka DAHLET 500.2S /pásik 3,9 mm/

 

1

3,21 €

H 40

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Skartovačka DAHLET 500.2S /pásik 3,9 mm/

 

1

3,21 €

H 41

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Skartovačka DAHLET 500.2S /pásik 3,9 mm/

 

1

3,21 €

H 42

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Kopírka Canon NP 6512

 

1

3,49 €

H 43

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Kopírka Canon NP 6512

 

1

3,49 €

H 44

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Kopírka Canon NP 6512

 

1

3,49 €

H 45

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Kopírka Canon NP 6512

 

1

3,49 €

H 46

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Canon Fax - B340

 

1

1,59 €

H 47

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Canon Fax - 270S

 

1

1,59 €

H 48

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Canon Fax - 270S

 

1

1,59 €

H 49

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Canon Fax - 270S

 

1

1,59 €

H 50

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Canon Fax - 270S

 

1

1,59 €

H 51

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

PANASONIC FAX KX-FT78 CE

 

1

1,59 €

H 52

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Canon Fax - 270S

 

1

1,59 €

H 53

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

ZYXEL Elite 2864

 

1

0,32 €

H 54

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

ZYXEL Elite 2864

 

1

0,32 €

H 55

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

ZYXEL Elite 2864

 

1

0,32 €

H 56

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

ZYXEL Elite 2864

 

1

0,32 €

H 57

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

ZYXEL Elite 2864

 

1

0,32 €

H 58

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

ZYXEL Elite 2864

 

1

0,32 €

H 59

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

ZYXEL U-336 E

 

1

0,32 €

H 60

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Thomson SpeedTouch 510-routre

 

1

1,39 €

H 61

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

ZYXEL PRESTIGE 202 – routre

 

1

1,39 €

H 62

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

ZYXEL PRESTIGE 202 – routre

 

1

1,39 €

H 63

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

ZYXEL PRESTIGE 202 – routre

 

1

1,39 €

H 64

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

ZYXEL PRESTIGE 202 – routre

 

1

1,39 €

H 65

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

ZYXEL PRESTIGE 202 – routre

 

1

1,39 €

H 66

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

ZYXEL PRESTIGE 201 – routre

 

1

1,39 €

H 67

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

ZYXEL PRESTIGE 202 – routre

 

1

1,39 €

H 68

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

ZYXEL PRESTIGE 202 – routre

 

1

1,39 €

H 69

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

ZYXEL PRESTIGE 202 – routre

 

1

1,39 €

H 70

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

HP proCourve 10Base-T Hub 8

 

1

3,14 €

H 71

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

HP proCourve 10Base-T Hub 8

 

1

3,14 €

H 72

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

HP JETDIRECT EX Plus 3

 

1

2,79 €

H 73

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

HP JETDIRECT 170x

 

1

2,79 €

H 74

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Tlačiareň HP LJ 1100

 

1

4,74 €

H 75

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Tlačiareň HP LJ 1100

 

1

4,74 €

H 76

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Tlačiareň HP LJ 1100

 

1

4,74 €

H 77

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Tlačiareň Epson LQ-870

 

1

4,74 €

H 78

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Monitor Philips 15“

 

1

2,48 €

H 79

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Monitor Nokia 15“ s.r.

 

1

2,48 €

H 80

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Klávesnica AKT ADVAMT KBD6312

 

1

84,67 €

H 81

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Monitor 15“ LCD

 

1

39,49 €

H 82

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Prepínač Switch 2524

 

1

125,35 €

H 83

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Smerovač ROUTER ZYXEL ZyWALL 35 Firewall

 

1

163,71 €

H 84

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Prepínač Switch 2650

 

1

198,53 €

H 85

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Tlačiareň HP LaserJet 2420

 

1

122,57 €

H 86

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Trezor NTJ 7300-čierny

 

1

120,14 €

H 87

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Ručný palet. vozík PMQ 2.3. v.č.B436E53618D

 

1

63,07 €

H 88

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Ručný palet. vozík PMQ 2.3. v.č.B436E53600D

 

1

63,07 €

H 89

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Manipul. vozík hm. do 300kg KM PVXXL12

 

1

26,49 €

H 90

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Manipul. vozík hm. do 200kg KM BVS11

 

1

15,20 €

H 91

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Rudla KM RU4

 

1

16,53 €

H 92

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Mikael stôl 140 – kancelársky stôl

 

1

7,20 €

H 93

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Mikael zas.diel - kontajner k Inv. č. 240

 

1

11,10 €

H 94

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Stolička /rám, sedák, opierka/

 

1

4,46 €

H 95

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Herman stolička

 

1

2,50 €

H 96

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Herman stolička

 

1

2,50 €

H 97

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Herman stolička

 

1

2,50 €

H 98

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Herman stolička

 

1

2,50 €

H 99

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Franklin – barové stoličky

 

1

5,57 €

H 100

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Franklin – barové stoličky

 

1

5,57 €

H 101

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Franklin – barové stoličky

 

1

5,57 €

H 102

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Franklin – barové stoličky

 

1

5,57 €

H 103

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Mella jedálenský stôl

 

1

11,11 €

H 104

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

PMQ2.3 ručný paletovací vozík

 

1

69,71 €

H 105

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Trezorová skriňa

 

1

161,20 €

H 106

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

Tlačiareň HP LaserJet COLOR 3600N A4

 

1

127,07 €

H 107

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

PMQ2.3 ručný paletovací vozík

 

1

69,71 €

H 108

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

VT PC RK 270 AA,soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 109

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 110

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 111

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 112

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 113

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 114

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 115

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 116

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 117

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 118

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 119

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 120

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 121

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 122

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 123

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 124

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 125

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 126

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 127

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 128

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 129

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 130

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 131

vlastníctvo úpadcu

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 132

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 133

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 134

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 135

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 136

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 137

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 138

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 139

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 140

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 141

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 142

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 143

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 144

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 145

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 146

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 147

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 148

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 149

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 150

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 151

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 152

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 153

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 154

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 155

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 156

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 157

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 158

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 159

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 160

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 161

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 162

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 163

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 164

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870 AA-t5530

 

1

61,02 €

H 165

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

 

1

55,93 €

H 166

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Kávovar Lavazza Blue LB 2200, v.č.32021

 

1

174,21 €

H 167

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT USB DEVICE SERV: 2port USB

 

1

41,49 €

H 168

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT USB DEVICE SERV: 2port USB

 

1

41,49 €

H 169

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Prepínač Switch 3264-5

 

1

66,79 €

H 170

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Zálohovacia mechanika

 

1

219,12 €

H 171

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Chladnička GORENJE RB 3124 W

 

1

41,77 €

H 172

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Klíma-Desa AC14R-prenosná

 

1

103,13 €

H 173

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP ScanJet 7650n, s/n:CN82GT310B

 

1

195,61 €

H 174

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Predĺžené vidlice 1 pár/na VZV Hyster J1.60XMT/

1

159,83 €

H 175

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

ROUTER AKT CISCO 1812/komun.medzi strediskami./

1

124,85 €

H 176

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LaserJet P2055dn A4

 

1

98,33 €

H 177

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LaserJet P2055dn A4

 

1

98,33 €

H 178

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LaserJet P2055dn A4

 

1

98,33 €

H 179

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LaserJet P2055dn A4

 

1

98,33 €

H 180

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LaserJet P2055dn A4

 

1

98,33 €

H 181

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

HP LaserJet P2055dn A4

 

1

98,33 €

H 182

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

VT PC VN959 HP/P3010S

 

1

93,38 €

H 183

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Otočná tolička SALERMO – čierma

 

1

13,86 €

H 184

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Otočná tolička SALERMO – čierma

 

1

13,86 €

H 185

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Otočná tolička SALERMO – čierma

 

1

13,86 €

H 186

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Otočná tolička SALERMO – čierma

 

1

13,86 €

H 187

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Otočná tolička SALERMO – čierma

 

1

13,86 €

H 188

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Otočná tolička SALERMO – čierma

 

1

13,86 €

H 189

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Otočná tolička SALERMO – čierma

 

1

13,86 €

H 190

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Otočná tolička SALERMO – čierma

 

1

13,86 €

H 191

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Otočná tolička SALERMO – čierma

 

1

13,86 €

H 192

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Otočná tolička SALERMO – čierma

 

1

13,86 €

H 193

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Otočná tolička SALERMO – čierma

 

1

13,86 €

H 194

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Otočná tolička SALERMO – čierma

 

1

13,86 €

H 195

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Otočná tolička SALERMO – čierma

 

1

13,86 €

H 196

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Otočná tolička SALERMO – čierma

 

1

13,86 €

H 197

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Otočná tolička SALERMO – čierma

 

1

13,86 €

H 198

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 199

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 200

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 201

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 202

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 203

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 204

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 205

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 206

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 207

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 208

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 209

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 210

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 211

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 212

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 213

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 214

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 215

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 216

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 217

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 218

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 219

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

MTNokia C1 01

 

1

0,28 €

H 220

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Viazací stroj/páskovač XL13

 

1

47,33 €

H 221

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Termotransférová tlačiareň Zebra

 

1

206,37 €

H 222

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Čistiaci stroj VALIDA 66 B-BASIC line/komplet

 

1

400,00 €

H 223

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Ohrievač vzduchu

 

1

11,67 €

H 224

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Samsonite taška -na notebook

 

1

31,92 €

H 225

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Samsonite taška -na notebook

 

1

31,92 €

H 226

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

WiFi zariadenie sklad

 

1

280,90 €

H 227

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

WiFi zariadenie sklad

 

1

280,90 €

H 228

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Záložný zdroj UPS Eaton 9130

 

1

496,62 €

H 229

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Nokia LUMIA 820

 

1

22,71 €

H 230

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Nokia LUMIA 820

 

1

22,71 €

H 231

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

RH FUTURA varná kanvica -nerez

 

1

11,25 €

H 232

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

RH FUTURA varná kanvica -nerez

 

1

11,25 €

H 233

vlastníctvo úpadcu

18.08.2014

Batoh na notebook Samsonite Laptop-čierny

 

1

44,83 €

Súpis majetku - všeobecná podstata: Peňažné pohľadávky

 

Úpadca: CGS Logistic s.r.o.

Značka spr. Spisu: 3K/24/2013/S1273

 

Dátum vyhotovenia: 30.9.2014

Správca: JUDr. Martina Dragašič, S 1273

 

Číslo súpisovej zložky

Dôvod zápisu do súpisu majetku

Dátum zápisu do súpisu majetku

Označenie dlžníka

Suma pohľadávky v mene € (istina)

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Súpisová hodnota hodnota v €

pp 1

pohľadávka

13.08.2014

RADOMA spol. s r.o., Vážska 32, 821 07 Bratislava, IČO: 17308861

71,11 €

nezaplatená faktúra č. 60109540

71,11 €

pp 2

pohľadávka

13.08.2014

RADOMA spol. s r.o., Vážska 32, 821 07 Bratislava, IČO: 17308861

150,13 €

nezaplatená faktúra č. 60109642

150,13 €

pp 3

pohľadávka

13.08.2014

RADOMA spol. s r.o., Vážska 32, 821 07 Bratislava, IČO: 17308861

79,02 €

nezaplatená faktúra č. 60109763

79,02 €

pp 4

pohľadávka

13.08.2014

RADOMA spol. s r.o., Vážska 32, 821 07 Bratislava, IČO: 17308861

134,33 €

nezaplatená faktúra č. 60109872

134,33 €

pp 5

pohľadávka

13.08.2014

RADOMA spol. s r.o., Vážska 32, 821 07 Bratislava, IČO: 17308861

39,51 €

nezaplatená faktúra č. 60109982

39,51 €

pp 6

pohľadávka

13.08.2014

RADOMA spol. s r.o., Vážska 32, 821 07 Bratislava, IČO: 17308861

55,31 €

nezaplatená faktúra č. 60110092

55,31 €

pp 7

pohľadávka

13.08.2014

RADOMA spol. s r.o., Vážska 32, 821 07 Bratislava, IČO: 17308861

23,70 €

nezaplatená faktúra č. 60110234

23,70 €

pp 8

pohľadávka

13.08.2014

RADOMA spol. s r.o., Vážska 32, 821 07 Bratislava, IČO: 17308861

23,70 €

nezaplatená faktúra č. 60110328

23,70 €

pp 9

pohľadávka

13.08.2014

RADOMA spol. s r.o., Vážska 32, 821 07 Bratislava, IČO: 17308861

23,70 €

nezaplatená faktúra č. 60110446

23,70 €

pp 10

pohľadávka

13.08.2014

RADOMA spol. s r.o., Vážska 32, 821 07 Bratislava, IČO: 17308861

31,61 €

nezaplatená faktúra č. 60110576

31,61 €

pp 11

pohľadávka

13.08.2014

RADOMA spol. s r.o., Vážska 32, 821 07 Bratislava, IČO: 17308861

15,80 €

nezaplatená faktúra č. 60110601

15,80 €

pp 12

pohľadávka

13.08.2014

RADOMA spol. s r.o., Vážska 32, 821 07 Bratislava, IČO: 17308861

1 606,50 €

nezaplatená faktúra č. 60206806

1 606,50 €

pp 13

pohľadávka

13.08.2014

KVADROCHEM, s.r.o., Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35803177

348,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119684

348,00 €

pp 14

pohľadávka

13.08.2014

KVADROCHEM, s.r.o., Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35803177

1 080,00 €

nezaplatená faktúra č.  60119685

1 080,00 €

pp 15

pohľadávka

13.08.2014

CORNER SK s.r.o., Krížna 12, 811 07. Bratislava, IČO: 31377971

309,44 €

nezaplatená faktúra č. 60119777

309,44 €

pp 16

pohľadávka

13.08.2014

CORNER SK s.r.o., Krížna 12, 811 07. Bratislava, IČO: 31377972

330,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119791

330,00 €

pp 17

pohľadávka

13.08.2014

CORNER SK s.r.o., Krížna 12, 811 07. Bratislava, IČO: 31377973

354,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119809

354,00 €

pp 18

pohľadávka

13.08.2014

CORNER SK s.r.o., Krížna 12, 811 07. Bratislava, IČO: 31377974

300,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119818

300,00 €

pp 19

pohľadávka

13.08.2014

CORNER SK s.r.o., Krížna 12, 811 07. Bratislava, IČO: 31377975

270,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119838

270,00 €

pp 23

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048668

1 536,00 €

nezaplatená faktúra č. 60117989

1 536,00 €

pp 24

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048669

678,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118001

678,00 €

pp 25

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048670

1 320,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118006

1 320,00 €

pp 26

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048671

324,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118056

324,00 €

pp 27

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048672

660,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118077

660,00 €

pp 28

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048673

432,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118078

432,00 €

pp 29

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048674

396,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118118

396,00 €

pp 30

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048675

1 536,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118120

1 536,00 €

pp 31

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048676

630,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118128

630,00 €

pp 32

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048677

444,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118175

444,00 €

pp 33

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048678

378,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118188

378,00 €

pp 34

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048679

192,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118205

192,00 €

pp 35

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048680

1 464,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118206

1 464,00 €

pp 36

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048681

1 536,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118207

1 536,00 €

pp 37

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048682

468,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118273

468,00 €

pp 38

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048683

960,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118292

960,00 €

pp 39

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048684

1 524,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118339

1 524,00 €

pp 40

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048685

336,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118340

336,00 €

pp 41

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048686

840,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118387

840,00 €

pp 42

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048687

1 320,00 €

nezaplatená faktúra č.  60118403

1 320,00 €

pp 43

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048688

690,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118410

690,00 €

pp 44

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048689

366,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118476

366,00 €

pp 45

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048690

1 536,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118507

1 536,00 €

pp 46

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048691

1 368,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118570

1 368,00 €

pp 47

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048692

600,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118636

600,00 €

pp 48

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048693

600,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118643

600,00 €

pp 49

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048694

1 536,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118662

1 536,00 €

pp 50

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048695

312,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118672

312,00 €

pp 51

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048696

1 044,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118677

1 044,00 €

pp 52

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048697

420,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118680

420,00 €

pp 53

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048698

336,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118703

336,00 €

pp 54

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048699

1 656,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118712

1 656,00 €

pp 55

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048700

624,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118749

624,00 €

pp 56

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048701

1 476,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118809

1 476,00 €

pp 57

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048702

1 536,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118819

1 536,00 €

pp 58

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048703

948,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118820

948,00 €

pp 59

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048704

972,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118850

972,00 €

pp 60

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048705

624,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118869

624,00 €

pp 61

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048706

1 536,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118884

1 536,00 €

pp 62

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048707

660,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118910

660,00 €

pp 63

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048708

372,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118962

372,00 €

pp 64

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048709

660,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119000

660,00 €

pp 65

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048710

696,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119045

696,00 €

pp 66

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048711

684,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119091

684,00 €

pp 67

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048712

660,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119125

660,00 €

pp 68

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048713

1 104,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119203

1 104,00 €

pp 69

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048714

660,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119211

660,00 €

pp 70

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048715

732,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119214

732,00 €

pp 71

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048716

756,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119322

756,00 €

pp 72

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048717

600,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119325

600,00 €

pp 73

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048718

312,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119351

312,00 €

pp 74

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048719

1 524,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119371

1 524,00 €

pp 75

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048720

756,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119422

756,00 €

pp 76

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048721

1 560,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119471

1 560,00 €

pp 77

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 18048722

1 524,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119524

1 524,00 €

pp 79

pohľadávka

13.08.2014

DSI Slovakia, s.r.o., Južná trieda 117, 040 01 Košice, IČO: 31670178

780,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119879

780,00 €

pp 80

pohľadávka

13.08.2014

PROBUGAS a.s., Miletičova 23, 829 81 Bratislava 25, IČO: 17321981

365,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119788

365,00 €

pp 83

pohľadávka

13.08.2014

Citadela spol. s r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 35709227

33,31 €

nezaplatená faktúra č. 60119441

33,31 €

pp 84

pohľadávka

13.08.2014

Citadela spol. s r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 35709228

7,97 €

nezaplatená faktúra č. 60119453

7,97 €

pp 85

pohľadávka

13.08.2014

Englmayer Slovakia s.r.o., Staviteľská 7, 831 04 Bratislava, IČO: 36680036

1 303,60 €

nezaplatená faktúra č. 60119765

1 303,60 €

pp 91

pohľadávka

13.08.2014

Myslina s.r.o., Zemplínska Široká 295, 072 13 Zemplínska Široká, IČO: 44757450

61,20 €

nezaplatená faktúra č. 60119750

61,20 €

pp 92

pohľadávka

13.08.2014

Myslina s.r.o., Zemplínska Široká 295, 072 13 Zemplínska Široká, IČO: 44757451

27,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119868

27,00 €

pp 93

pohľadávka

26.08.2014

Myslina s.r.o., Zemplínska Široká 295, 072 13 Zemplínska Široká, IČO: 44757451

34,20 €

nezaplatená faktúra č. 60119898

34,20 €

pp 94

pohľadávka

13.08.2014

IN-COOL-EX, s.r.o., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 35718447

300,00 €

nezaplatená faktúra č. 60114858

300,00 €

pp 95

pohľadávka

13.08.2014

IN-COOL-EX, s.r.o., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, IČO: 35718448

150,00 €

nezaplatená faktúra č. 60114987

150,00 €

pp 96

pohľadávka

13.08.2014

MA GASTRO, s.r.o., Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 44834152

180,00 €

nezaplatená faktúra č. 60210823

180,00 €

pp 97

pohľadávka

13.08.2014

SIMAP SERVICES s.r.o., Komočská cesta 1158/5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44139233

162,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118621

162,00 €

pp 98

pohľadávka

26.08.2014

J-ETEC.EU s.r.o.

106,13 €

nezaplatená faktúra č. 60119896

106,13 €

pp 99

pohľadávka

26.08.2014

J-ETEC.EU s.r.o.

34,08 €

nezaplatená faktúra č. 60119903

34,08 €

pp 100

pohľadávka

26.08.2014

elicsire s.r.o., Astrová 2/A, 821 01. Bratislava, IČO: 45266077

55,80 €

nezaplatená faktúra č. 60119892

55,80 €

pp 101

pohľadávka

26.08.2014

elicsire s.r.o., Astrová 2/A, 821 01. Bratislava, IČO: 45266078

15,96 €

nezaplatená faktúra č. 60119905

15,96 €

pp 103

pohľadávka

13.08.2014

Národná vrtná spoločnosť s.r.o, Horný dvor 27, 900 27 Bernolákovo, IČO: 46899707

504,00 €

nezaplatená faktúra č. 60119787

504,00 €

pp 104

pohľadávka

13.08.2014

LABAK s.r.o., Kalinov 1006, 02302 Krásno nad Kysucou, IČO: 46594311

336,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118351

336,00 €

pp 105

pohľadávka

13.08.2014

LABAK s.r.o., Kalinov 1006, 02302 Krásno nad Kysucou, IČO: 46594312

360,00 €

nezaplatená faktúra č. 60118456

360,00 €

pp 108

pohľadávka

23.08.2014

Slovak Telekom

292,92 €

T-Cloud individuálne riešenie

292,92 €

pp 109

pohľadávka

17.10.2014

Daňový úrad

882,10 €

nadmerný odpočet

882,10 €

pp 110

pohľadávka

17.10.2014

Daňový úrad

172,43 €

nadmerný odpočet

177,43 €

pp 111

pohľadávka

17.10.2014

Daňový úrad

1 242,84 €

nadmerný odpočet

1 242,84 €

pp 112

pohľadávka

22.9.2014

Cargo Transport Immobilien spol. s r.o.

23793,6 €

odporovanteľné právne úkony § 57 ZKR

23 793,6 €

Súpis majetku - všeobecná podstata: Pohľadávky z účtu

Úpadca: CGS Logistic, s.r.o.

Značka spr. Spisu:3K/24/2013/S1273

Správca: JUDr. Martina Dragašič, S1273

 

Dátum vyhotovania:  30.9.2014

 

 

 

Číslo súpisovej zložky

Dôvod zápisu do súpisu majetku

Dátum zápisu do súpisu majetku

Číslo bankového účtu/pre daný konkurz

Mena

Suma

Dlžník

Názov/forma vkladu

Súpisová hodnota v €

pu 1

stav účtu v banke-úhrada pohľadávok úpadcu k 30.9.2014

30.09.2014

2622713071

85 871,31 €

Tatra Banka

stav účtu

85 871,31 €

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1