Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prírodná farmácia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Riazanská 59, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 880 406
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Juraj Tatara
Sídlo správcu: 29.augusta 28/D, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2008 S1144
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 2K/24/2008
Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe súdneho rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I č.k. 1Cbi/2/2009, ktorým bol judikovaný právny základ pohľadávky, ktorá bola dňa 01.07.2008 sčasti postúpená na odporcu Farby a zdravie, s.r.o., so sídlom: Janka Kráľa 4, Banská Bystrica, IČO: 43 828 469, a následne dňa 03.07.2008 započítaná na kúpnu cenu za predaj zásob, vylučuje správca zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu nasledovný majetok:

Súpisová položka majetku: Iná majetková hodnota

Popis: Skladové zásoby

Súpisová hodnota: 11.459,77 €

(Súpisová položka bola zapísaná a uverejnená v rámci súpisu majetku v OV č. 242B/2008)

Dôvod vylúčenia:  Rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I č.k. 1Cbi/2/2009

Ing. Juraj Tatara, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1