Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Veselský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hlavná  28/55, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Hilda Gajdošová
Sídlo správcu: Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/38/2013 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 4K/38/2013
Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Hilda Gajdošová - správca konkurznej podstaty úpadcu Martin Veselský, nar.:28.11.1981, trvale bytom Hlavná 28/55, 900 26 Slovenský Grob, v súlade s § 81 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZKR") oznamuje, že po neúspešných troch kolách ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty, zverejneného  v Obchodnom vestníku (1. kolo ponukového konania dňa 31.07.2014, OV 146/2014, 2.kolo ponukového konania dňa 12.8.2014, OV 154/2014, 3.kolo ponukového konania dňa 25.8.2014, OV 163/2014) ako aj bez odozvy na inzerciu o predaji na www.bazos.sk a www.inzeraty.sme.sk, v nadväznosti na súhlas Príslušného orgánu - Slovenskej sporiteľne, a.s. Tomášikova 42, 832 37 Bratislava a v súlade s § 81 ods. 1 ZKR

vylúčil zo súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovný hnuteľný majetok, z dôvodu, že ho nie je možné speňažiť:

1. Multifunkčná tlačiareň HP - súp.hodnota 65,00 eur

2. Mobilný telefón Nokia - súp.hodnota 55,00 eur

3. Účtovný softvér - MRP - súp.hodnota 728,51 eur

V Bratislave 28.10.2014

Ing. Hilda Gajdošová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1