Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIKROVRT, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Sládkovičova 67, 920 41  Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 227 731
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu: Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 36R/7/2013 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 36R/7/2013
Druh podania: Iné zverejnenie

Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra (ďalej aj len ako „Dozorný správca“), v zmysle ust. § 163 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR") oznamuje, že v zmysle záväznej časti reštrukturalizačného plánu obchodnej spoločnosti MIKROVRT, spol. s r.o., so sídlom Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov, Slovenská republika, IČO: 36 227 731 (ďalej aj len ako „Dlžník") potvrdeného uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36R/7/2013 zo dňa 13.10.2014, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 201/2014, zo dňa 21.10.2014 sa nad Dlžníkom zavádza dozorná správa.

Podľa ust. § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastávajú zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, pričom účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú v prípade úplného splnenia reštrukturalizačného plánu Osoby podliehajúcej dozornej správe zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú tiež vyhlásením konkurzu na majetok Osoby podliehajúcej dozornej správe.

Právne úkony podliehajúce súhlasu Dozorného správcu: Právnymi úkonmi Dlžníka, ktoré podľa záväznej časti jej reštrukturalizačného plánu majú počas dozornej správy podliehať súhlasu Dozorného správcu sú:

 • založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
 • nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe;
 • prevod, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženie majetku Predkladateľa plánu zabezpečovacím právom alebo vecným bremenom;
 • uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;
 • vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku Predkladateľa plánu alebo k vzniku ručiteľského záväzku Predkladateľa plánu;
 • zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
 • vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, t.j. bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe Predkladateľ plánu poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe získa alebo má získať;
 • vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti oprávnené záujmy veriteľa alebo veriteľov Predkladateľa plánu na čo najvyššom uspokojení ich pohľadávok;
 • akékoľvek plnenie peňažného záväzku Predkladateľa plánu v hodnote prevyšujúcej 10.000,00 Eur alebo viacerých peňažných záväzkov Predkladateľa plánu voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej 100.000,00 Eur v priebehu šiestich (šiestich) mesiacov, s výnimkou plnenia záväzku alebo záväzkov vyplývajúcich z právneho úkonu schváleného Správcom;
 • uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote prevyšujúcej 100.000,00 Eur;
 • uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Predkladateľa plánu alebo záväzok Predkladateľa plánu strpieť určitú činnosť alebo záväzok Predkladateľa plánu zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako 3 (troch) mesiacov;
 • pracovnoprávne úkony smerujúce k vzniku alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s Predkladateľom plánu;
 • pracovnoprávne úkony smerujúce k zmene pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s Predkladateľom plánu v rozsahu zmeny dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok, ako aj dojednaní o peňažných a/alebo nepeňažných nárokov zamestnanca voči Predkladateľovi plánu po skončení pracovného pomeru;
 • vykonanie jednostranného právneho úkonu alebo uzavretie dvojstranných alebo viacstranných právnych úkonov, na základe ktorých by Predkladateľovi plánu vznikla iná povinnosť peňažného alebo nepeňažného plnenia v dôsledku nesplnenia svojho záväzku riadne a včas ako právna povinnosť vyplývajúca z kogentných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv ratifikovaných a vyhlásených spôsobom ustanoveným zákonom;
 • plnenie peňažných záväzkov Predkladateľa plánu alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných alebo mimozmluvných sankcií;
 • každý právny úkon medzi Predkladateľom plánu a jeho Spriaznenými osobami alebo medzi Predkladateľom plánu a Spriaznenými osobami veriteľov Predkladateľa plánu;
 • uznanie ktorejkoľvek z pohľadávok ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej do reštrukturalizácie a popretej Správcom, zo strany Predkladateľa plánu podľa ust. § 124 ods. 7  ZKR, vrátane uznania záväzku alebo uznania nároku vykonaného pred súdom v konaní o určenie popretej pohľadávky.

Ak Dlžník urobí bez súhlasu Dozorného správcu právny úkon podliehajúci súhlasu Dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením reštrukturalizačného plánu bol na majetok Dlžníka vyhlásený konkurz.

Mgr. Veronika Hetényiová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1