Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Šimková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Beckov 91638, 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: xxxxxx
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová
Sídlo správcu: Komenského  673/49, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 28K/33/2012 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 28K/33/2012
Druh podania: Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE    PONUKOVÉHO   KONANIA

JUDr, Ing. Gabriela  Štrbáňová,  správca konkurznej podstaty úpadcu  Šimková Petra, nar. xxxxxxxx, Beckov 916 38 č.k: 28K/33/2012 , v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 26.6.2014 vyhlasuje   v zmysle  § 92 ods. 1, písm. d) zákona  č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií: III. kolo  verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:

  1. Pohľadávka na vyrovnací podiel v obchodnej spoločnosti Optician s.r.o., Riečna 2, 811 02 Bratislava, IČO: 46 355 286. Súpisová hodnota 5 000 Eur. Majetok zapísaný v súpise pod por. č. 24, zverejnené v OV 226/2012 zo dňa 22.11.2012

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční  za najvyššie ponúknutú cenu.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č. 042/4628352,k príp. e-mailom na adrese: správca@factum.sk.

Podmienky ponukového konania:

Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej  obálke s výrazným označením „VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE 28K/33/2012“ – NEOTVÁRAŤ.  Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené  do 10.11.2014 do 15.00 hod.  Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.  Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.

  1. Náležitosti  ponuky: riadna identifikácia vecí, ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu. Právnická osoba preukazuje totožnosť výpisom z obchodného alebo iného registra nie starším  ako 1 mesiac, fyzická  osoba živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim jej podnikateľskú činnosť. Nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží fotokópiu OP. Záujemca tiež predloží čestné vyhlásenie o tom že nemá žiadne záväzky voči úpadcovi. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní preukázať sa finančným krytím navrhovanej kúpnej ceny. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad  o zaplatení zálohy vo výške 20 % z navrhovanej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty vedený v peňažnom ústave VUB, a. s,   č. ú: 3082775259/0200, IBAN: SK82 0200 0000 0030 8277 5259  najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
  2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa uskutoční  11.11.2014 o 10,00 hod v kancelárií správcu.  Otváranie obálok je verejné.
  3. Správca zrealizuje vyhodnotenie predložených ponúk v lehote 10 dní od  uskutočnenia otvárania obálok. O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby tento do 15 dní podpísal kúpnu zmluvu. Neúspešným záujemcom bude do 10 dní vrátená finančná záloha.
  4. Iné skutočnosti – V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok  na úhradu sankcie vo výške 20 % z navrhovanej kúpnej ceny, pričom túto  skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.

V Púchove, 28.10.2014

JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1