Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Valíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dechtice 99, 919 53 Dechtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.4.1964
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing PhD Lucia Sandtner
Sídlo správcu: Hviezdoslavova 477, 905 01 sENICA
Spisová značka správcovského spisu: 23k/2/2013
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 23k/2/2013
Druh podania: Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Ing. Lucia Sandtner, PhD správca konkurznej podstaty úpadcu STanislav Valíček, Dechtice 99, 919 Dechtice, dátum narodenia 11.4.1964 zverejňuje konenčý rozvrh z výťažku, tak ako bol schválený zabezpečeným veriteľom a zástupcom veriteľov 

Rozvrh výťažku- nezabezpečení veritelia

EOS KSI Slovensko , s.r.o

79 413,81 EUR

53%

101,77 EUR

Cash collerctors

36 118,01 EUR

24%

46,29 EUR

Jozef Klimčák- TEPODOP

13 631,85 EUR

9%

17,47 EUR

Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava

11 931,97 EUR

8%

15,29 EUR

ČSOB Leasing , a.s

3 710,39 EUR

2%

4,75 EUR

Shell Slovakia

2 345,35 EUR

2%

3,01 EUR

SPP

1 016,62 EUR

1%

1,30 EUR

Krajský súd Bratislava

258,41 EUR

0,17%

0,33 EUR

VUB

208,59 EUR

0,14%

0,27 EUR

ZSE Energia, a.s

143,54 EUR

0,10%

0,18 EUR

Thorpe recovery, s.r.o., Stráž 8419, 960 01 Zvolen

129,70 EUR

0,09%

0,17 EUR

 

Zabezpečený veriteľ 

Súpis oddelenej podstaty

1. dom - rodinny dom

Adresa - Dechtice 99

LV 1227

podiel 1/1

súpisová hodnota 45 000 ,00 EUR

 

2. zastavané plochy a nádvoria

číslo parcely 640/12

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria

výmera - m2 396

kat územie Dechtice

podiel 1/1

súpisová hodnota 5 000,00 EUR

 

 

výťažok dražby

37 000,00 EUR

daň z nehnutelnosti

28,00 EUR

daň z nehnutelnosti

24,00 EUR

spotreba vody- BVS

4,16 EUR

spotreba vody vyučtovanie za 2013

89,17 EUR

ZSE

228,80 EUR

SPOLU náklady na prevádzku nehnuteľnosti

374,13 EUR

náklady dražobnej spoločnosti

1 435,92 EUR

odmena dražobnej spoločnosti

2 131,20 EUR

na účet DS

3 567,12 EUR

náklady správcu

156,00 EUR

odmena správcu -12% z výťažku dražby

4 440,00 EUR

odmena správcu DPH

880,00 EUR

na účet správcu

5 476,00 EUR

na účet zabezpečeného veriteľa

27 582,75 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1