Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARAMIS TRADE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K výstavisku 689, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 348 694
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu: J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2014  S445
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 40K/2/2014
Druh podania: Iné zverejnenie

 

Oznam o doručení prihlášky po základnej prihlasovacej lehote.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu : ARAMIS TRADE s.r.o., so sídlom K výstavisku 689, 911 01 Trenčín, IČO: 36 348 694 oznamuje, že dňa 28.10.2014 bola do kancelárie správcu doručená  súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29.augusta 8-10, 813 63 Bratislava, v celkovej sume 769,20 Eur.  Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok  v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1