Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVAKIA INN., spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Osloboditeľov 231, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 679 978
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/51/2013 S 1296
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 1K/51/2013
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej podstaty úpadcu SLOVAKIA INN., spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Osloboditeľov 231, 059 35 Batizovce, IČO: 31 679 978, v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal dňa 11.10.2014 zistený majetok úpadcu – pohľadávku do súpisu všeobecnej podstaty. Súpis všeobecnej podstaty sa dopĺňa o nižšie uvedenú súpisovú zložku:

1/

Typ súpisovej zložky majetku – Pohľadávka

Popis:

Uznesením Okresného súdu Poprad sp.zn. 18Cb/152/2013-104, právoplatné a vykonateľné dňa 11.10.2014, v právnej veci žalobcu: JUDr. Marián Novikmec, Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej podstaty úpadcu SLOVAKIA INN., spol. s r.o. v konkurze, proti žalovanému Obec Batizovce, IČO: 00 326 119, o návrhu o určenie neplatnosti výpovede o nájme s prísl., bolo konanie zastavené, zaplatený súdny poplatok má byť vrátený žalobcovi vo výške 92,80 Eur prostredníctvom Daňového úradu Prešov.

Vlastníctvo úpadcu:  1/1

Súpisová hodnota majetku 92,80 EUR.

JUDr. Marián Novikmec, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1