Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivo Chalachan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Třebíčska 1844/20, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu: Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/54/2014 S849
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 2K/54/2014
Druh podania: Iné zverejnenie


Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.1346/2000 z 29.mája 2000.

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No.

1346/2000 of 29th May 2000.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej len

„Úpadca“)- Ivo Chalachan, nar.: 07.07.1968, bytom Třebíčska 1844/20, 066 01 Humenné Vám oznamujem, že uznesením uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 21.10.2014 bol vyhlásený konkurz úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as

the bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Prešov No. 2K/54/2014 dated 21th of October,  2014 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – Ivo Chalachan, date of birth  07.07.1968, address Třebíčska 1844/20, 066 01 Humenné.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 205/2014 dňa 27.10.2014. Dňom 28.10.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Prešov was published in Commercial Bulletin no. 205/2014 on 27th of October, 2014. Bankruptcy was declared on 28th of October 2014.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia

Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom

rovnopise na Okresný súd Prešov, Grešova č. 3, 080 42  Prešov, Slovenská republika k číslu konania

2K/54/2014 a v jednom rovnopise správcovi na adresu JUDr. Stela Wildeová, správca konkurznej

podstaty, Konštantínova č. 6, 080 01  Prešov, Slovenská republika.

Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie

meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky,

poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a

príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná

veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je

viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj

veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny

dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je

zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce

údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo

organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý

má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k

prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní

prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných

členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy an and Restructuralization Act

(hereinafteronly„the BRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time

period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to

the Okresný súd Prešov ( District Court Presov ), Gresova 3, 080 42, Presov, Slovak

Republic, to the No. 2K/54/2014 and in one originals to the bankruptcy trustee to the address

JUDr. Stela Wildeová, spravca, Konstantinova 6, 080 01, Presov, Slovak republic.

Each claim must be lodged as a separate application. The application of claim has to

provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the

creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim

from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of

the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims

depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also

state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with

claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurznom konaní neprihliada.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca

ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be

not signed or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to

the application of claim or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be

considered as claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct

after the application period elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the

creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.

 

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných

členských štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname

záväzkov Dlžníka.

This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat

is in other member states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not

listed in the debtor's list of commitments.

JUDr. Stela Wildeová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1