Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kredit Balart reality, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ďurková 3, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 355 933
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu: Školská  3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/8/2014 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 31K/8/2014
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu: Kredit Balart reality, s.r.o., so sídlom Ďurková 3, 949 01 Nitra, IČO: 36 355 933 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na Školskej 3, 949 01 Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: 037/65 12 745.

V Nitre dňa 27.10.2014

Mgr. Ladislav Barát, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1