Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HASSEL ELEKTRO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Krajinská 273, 900 21 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 848 049
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vlasta  Klimentová
Sídlo správcu: Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: S1399 2K/70/2012
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 2K/70/2012
Druh podania: Iné zverejnenie

JUDr. Vlasta  Klimentová, správca úpadcu  HASSEL ELEKTRO s.r.o. so sídlom : Krajinská 273, 900 31 Svätý Jur, IČO 35 848 049  oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote  t. j. dňa  24. 10. 2014 bola doručená prihláška od veriteľa  Slovenská republika- Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava vo výške  14 491,91 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1