Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AQUAPLAST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 317 691
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25R/2/2014S1477
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 25R/2/2014
Druh podania: Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 21.10.2014 sp. zn. 25R/2/2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 205/2014 zo dňa 27.10.2014, vo veci reštrukturalizácie dlžníka:  AQUAPLAST, s.r.o., so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 317 691,  zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 34016/T, bol potvrdený reštrukturalizačný plán dlžníka.

Podľa záväznej časti plánu a s použitím ustanovení § 162 až § 165 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bola dlžníkovi: AQUAPLAST, s.r.o., so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 317 691,  zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 34016/T, nariadená dozorná správa a  za dozorného správcu určený JUDr. Erik Bilský, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti pod značkou S1477, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.

Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:

Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom dozorného správcu:

- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby

- zmena právnej formy, zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti

- nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe

- prevod nehnuteľného majetku, zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku, zaťaženie nehnuteľného majetku záložným, alebo obdobným právom

- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou

- urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu

- urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok

- poskytnúť akékoľvek finančné alebo nefinančné plnenie spriaznenej osobe dlžníka

- uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v konaní o určenie popretej pohľadávky

- všetky právne úkony nad rámec bežných právnych úkonov v zmysle § 10 ZKR

- právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako troch mesiacov

- právny úkon , ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok

- právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom

- každý právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 20.000 EUR, resp. všetky právne úkony, ktoré sa týkajú majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 30.000 EUR za kalendárny mesiac.

V zmysle § 163 ods. 3 ZKR je možno odporovať tým právnym úkonom dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu dozorného správcu a boli urobené bez jeho súhlasu.

Účinky dozornej správy nastávajú zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku.

 

JUDr. Erik Bilský,

správca S1477

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1