Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ambrus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lúčky   1531/10,  908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Hilda Dragašič
Sídlo správcu: Sabinovská  12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/38/2013 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 25K/38/2013 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis majetku - všeobecná podstata: Peňažné pohľadávky

 

Úpadca: Peter
Ambrus

Značka spr. Spisu: 25K/38/2013/S1623 

 

28.10.2014

Správca: Ing Hilda
Gajdošová

 

Číslo súpisovej zložky

Dôvod zápisu do súpisu majetku

Dátum zápisu do súpisu majetku

Označenie dlžníka

Suma pohľadávky v mene € (istina)

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Súpisová hodnota hodnota v €

pp6

zrážka zo mzdy za 

17.07.2014

INA Skalica

526,95

pracovná zmluva

526,95 €

pp7

úroky z účtu

31.07.2014

Tatra banka, a.s.

0,02

Zmluva o bežnom účte

0,02 €

pp8

zrážky zo mzdy

18.08.2014

INA Skalica

643,07

pracovná zmluva

643,07 €

pp9

úroky z účtu

31.08.2014

Tatra banka, a.s.

0,02

Zmluva o bežnom účte

0,02 €

pp10

zrážky zo mzdy

17.09.2014

INA Skalica

588,73

pracovná zmluva

588,73 €

pp11

úroky z účtu

30.09.2014

Tatra banka, a.s.

0,02

Zmluva o bežnom účte

0,02 €

Ing. Hilda Gajdošová, správca
V Bratislave 28.10.2014

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1