Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Veselský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hlavná  28/55,  900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Hilda Gajdošová
Sídlo správcu: Sabinovská  12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/38/2013 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 4K/38/2013 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis majetku - všeobecná podstata: Peňažné pohľadávky

 

Úpadca: Martin Veselský

Značka spr. Spisu: 4K/38/2013/S1623

 

28.10.2014

Správca: Ing Hilda Gajdošová

 

Číslo súpisovej zložky

Dôvod zápisu do súpisu majetku

Dátum zápisu do súpisu majetku

Označenie dlžníka

Suma pohľadávky v mene € (istina)

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Súpisová hodnota hodnota v €

pp 25

zrážky zo mzdy 06/2014 (§72 ods.2 ZKR)

01.08.2014

Ivan Baják, Bagarova 1174/1, 84101 Bratislava

185,99

pracovná zmluva s Ivan Baják, Bratislava

185,99 €

pp 26

úroky z bank.účtu za júl 2014

01.08.2014

Tatra banka, a.s.

0,03

Zmluva o bežnom účte

0,03 €

pp 27

sprepitné úpadcu ako čašníka za  7/2014

04.08.2014

úpadca

259,2

Vyhlásenie úpadcu o "obslužnom" (sprepitné)

259,20 €

pp 28

zrážky zo mzdy 07/2014 (§72 ods.2 ZKR)

22.08.2014

Ivan Baják, Bagarova 1174/1, 84101 Bratislava

185,99

pracovná zmluva s Ivan Baják, Bratislava

185,99 €

pp 29

úroky z bank.účtu za august 2014

31.08.2014

Tatra banka, a.s.

0,03

Zmluva o bežnom účte

0,03 €

pp 30

zrážky zo mzdy 08/2014

12.09.2014

Ivan Baják, Bagarova 1174/1, 84101 Bratislava

185,99

pracovná zmluva s Ivan Baják, Bratislava

185,99 €

pp 31

sprepitné úpadcu ako čašníka za  8/2014

30.09.2014

úpadca

249,6

Vyhlásenie úpadcu o "obslužnom" (sprepitné)

249,60 €

pp 32

zrážky zo mzdy 08/2014 (§72 ods.2 ZKR)

30.09.2014

Ivan Baják, Bagarova 1174/1, 84101 Bratislava

185,99

pracovná zmluva s Ivan Baják, Bratislava

185,99 €

pp 33

úroky z účtu

30.09.2014

Tatra banka, a.s.

0,04

Zmluva o bežnom účte

0,04 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hilda Gajdošová, správca
V Bratislave 28.10.2014 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1