Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Fandák Mercurius pharm F & F
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Námestie Republiky  495, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 224 351
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ing. Veronika Škodová
Sídlo správcu: Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2014 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 1K/50/2014
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Veronika Škodová, so sídlom kancelárie: Komenského 18/B, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty úpadcu: Erik Fandák Mercurius pharm F & F, Námestie Republiky 495, 049 16 Jelšava IČO: 46 224 351, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Komenského 18/B, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: 048/480 01 06, e-mailom: skodova@restrukturalizacia.net, mobil: 0948 828 233.

 

JUDr. Ing. Veronika Škodová

správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1