Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIXER, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Čapkova 2, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 382 398
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3R/11/2013 S 628
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 3R/11/2013
Druh podania: Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy

JUDr. Róbert Fatura, reštrukturalizačný správca dlžníka MIXER, s.r.o., Čapkova 2, Bratislava, IČO: 31 382 398, sídlo správcu: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, na základe potvrdeného reštrukturalizačného plánu dlžníka uznesením Okresného súdu Bratislava I. č. k. 3R/11/2013-693 zo dňa 20.10.2014 týmto v zmysle ustanovenia § 162 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zavedenie dozornej správy nad dlžníkom MIXER, s.r.o., Čapkova 2, Bratislava, IČO: 31 382 398.

Subjekt  podliehajúci dozornej správe:

MIXER, s.r.o., Čapkova 2, Bratislava, IČO: 31 382 398, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Odd.: Sro, vložka číslo 7807/B

Dozorný správca: JUDr. Róbert Fatura, sídlo správcovskej kancelárie: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica

V zmysle ustanovenia § 163 ZKR nastanú účinky dozornej správy zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu trvá do zverejnenia oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom vestníku dozorným správcom v prípade úplného splnenia plánu dlžníkom, resp. do momentu vyhlásenia konkurzu na dlžníka.

 

            Dozorný správca je v zmysle ustanovenia § 164 ZKR a potvrdeného reštrukturalizačného plánu povinný:

 

 • informovať veriteľský výbor a súd o vývoji finančnej a obchodnej situácii dlžníka l x polročne
 • informovať veriteľský výbor a súd o plnení reštrukturalizačného plánu s prihliadnutím najmä, ale nie len na úhradu pohľadávok v prospech zabezpečených a nezabezpečených veriteľov v lehotách podľa reštrukturalizačného plánu
 • zabezpečovať ponukové konania na predaj majetku dlžníka podľa podmienok, ktoré sú v prílohe záväznej časti plánu
 • vykonávať dozor nad predajom majetku dlžníka podľa podmienok uvedených v záväznej časti plánu
 • informovať veriteľský výbor a súd o postupe a výsledkoch predaja majetku dlžníka 1 x polročne
 • plniť iné požiadavky podľa príslušných ustanovení ZKR, resp. požiadaviek  veriteľského výboru schválených formou uznesenia

Dozorný správca je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaní príslušných orgánov dlžníka podliehajúceho dozornej správe: Valné zhromaždenie, dozorná rada, vedenie spoločnosti. Tieto orgány dlžníka sú povinné prerokovať s dozorným správcom každé zásadné rozhodnutie finančnej a majetkovej povahy.

          

           Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:

Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom dozorného správcu:

 • založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby
 • nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
 • prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom
 • uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov
 • zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
 • urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu
 • urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok
 • vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa ustanovenia § 10 ods. 1 ZKR
 • uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako 3 mesiacov
 • uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok
 • akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 20.000,00 EUR, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov dlžníka schválených správcom
 • akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií
 • vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom
 • vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky
 • uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v konaní o určenie popretej pohľadávky.

 

Odmena dozorného správcu a pravidlá pre jej úhradu:

Dozornému správcovi za výkon jeho funkcie podľa tohto plánu prináleží odmena a to vo výške 500,00 EUR za kalendárny polrok (bez DPH), splatná polročne na základe správcom vopred vystavenej faktúry s lehotou splatnosti 15 dní.

 

Poučenie: V zmysle ustanovenia § 163 ods. 3 ZKR odporovať možno tým právnym úkonom, ktoré osoba podliehajúca dozornej správe urobí bez súhlasu dozorného správcu. Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez súhlasu dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.

 

V Považskej Bystrici, dňa 28.10.2014

JUDr. Róbert Fatura, dozorný správca

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1