Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivo Chalachan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Třebíčska 1844/20, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu: Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/54/2014 S849
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 2K/54/2014
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Stela Wildeová, správca konkurznej podstaty úpadcu Iva Chalachana, nar.: 07.07.1968, bytom Třebíčska 1844/20, 066 01 Humenné,ustanovená uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 21.10.2014, č.k. 2K/54/2014 - 21 týmto oznamuje, že podateľňa kancelárie na ulici Konštantínovej č. 6 v Prešove je verejne dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadnutie do správcovského spisu v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 11.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť e-mailom: stelaw@fornex.sk alebo na telefónnom čísle: 051/7711687.

JUDr. Stela Wildeová, správkyňa

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1