Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROVEX  spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Blatná 438/15, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 146 330
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu: Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30R/2/2014 S 1021
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 30R/2/2014
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica

 

 Z 1. Zasadnutia  veriteľského výboru podľa § 126 ZKR v rámci reštrukturalizačného  konania  dlžníka

 ROVEX spol. s r.o. ,  so sídlom  Blatná 438/15, 078 01 Sečovce, IČO: 17 146 330

Č.k. 30R/2/2014

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Miesto konania: v sídle správcu JUDr. Jozefa Vaška,

                        Szakkayho 1, Košice

Dátum konania: 27.10.2014 o 9,15 hod.

 

 Program zasadnutia veriteľského výboru:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedu veriteľského výboru

3. Záver

 

K bodu 1,

Zasadnutie otvoril správca. Zdôvodnil zákonnú potrebu zasadnutia veriteľského výboru. Konštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci zvolení členovia veriteľského výboru, čiže veriteľský výbor je uznášaniaschopní.

 

K bodu 2,

Bol prednesený návrh na predsedu veriteľského výboru veriteľ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Šancová 1/A, Bratislava, veriteľ č. 10.  Prítomní nemali iný návrh, následne bolo vykonané hlasovanie. Výsledky hlasovania:

Za: 84 731

Proti: 0

 

        Uznesenie č. 1:

        Predsedom veriteľského výboru je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Šancová 1/A, Bratislava.

 

K bodu 3,

        Záver vykonal predseda veriteľského výboru a poďakoval prítomným za účasť.

 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,       

a.s., Šancová 1/A, Bratislava

v zast.:Ing. Erika Hajdu, v.r.

 

 

                                               JUDr. Jozef Vaško, správca, v.r.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1