Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROPRODUKTA akciová spoločnosť
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Veľké Kapušany Veľké Kapušany, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 664 504
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu: Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31R/2/2014 S 1021
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 31R/2/2014
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica o priebehu zasadnutia 3. Schôdze veriteľského výboru v reštrukturalizácii dlžníka AGROPRODUKTA akciová spoločnosť, ,, v reštrukturalizácii“, so sídlom Veľké Kapušany 079 01, IČO: 31 664 504 (ďalej len ,,dlžník“

Dátum: 24.10.2014 o 11.15.

Miesto: Szakkayho 1, 040 01 Košice ( kancelária správcu)

Zoznam prítomných (v súlade s prezenčnou listinou tvoriacou prílohu zápisnice z veriteľského výboru zo dňa 24.10.2014):

  • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 ( predseda veriteľského výboru)  
  • BIRO Zrt. Csepeli út 33-43, so sídlom Szigetszentmiklos 2310, Maďarská republika ( člen veriteľského výboru)
  • Dlžník, konajúci predsedom predstavenstva Ing. Jozef Jakab
  • Správca JUDr. Jozef Vaško, Szakkayho 1, 040 01 Košice

 

Program 3. schôdze veriteľského výboru:

  1. Prezentácia prítomných
  2. Prezentácia a diskusia k dlžníkom predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu
  3. Hlasovanie veriteľského výboru o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu v zmysle § 144 ods. 1 ZKR
  4. Záver.

 

 

  1. Prezentácia prítomných

Zasadnutie veriteľského výboru (ďalej len ,,VV“) otvoril predseda veriteľského výboru dlžníka o 11:15 a prezentoval program zasadnutia výboru. Na základe vykonanej prezentácie prítomných veriteľov predseda konštatoval, že veriteľský výbor je vzhľadom na dvoch prítomných členov uznášaniaschopný podľa § 128 ods. 2 ZKR.

 

      2.Prezentácia a diskusia k dlžníkom predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu

Predseda VV konštatoval, že prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka bol predsedovi VV predložený riadne a včas dňa 17.10.2014 v súlade s ust. § 143 ZKR a uznesením veriteľského výboru zo dňa 3.10.2014. Následne bol tento prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu doručený aj ostatným členom VV spolu s pozvánkou na zasadnutie veriteľského výboru, ktoré sa uskutočňuje v zákonnej lehote podľa ust. § 144 ods. 1 veta prvá ZKR.

Po predložení prepracovaného návrhu reštrukturalizačného plánu dňa 17.10.2014 boli zo strany dlžníka v prepracovanom návrhu reštrukturalizačného plánu odstránené zjavné nesprávnosti, spresnené povinnosti dlžníka voči zabezpečeným veriteľom a upravené lehoty viažúce sa k plneniu povinností dlžníka a správcu voči veriteľskému výboru.    

 

      3. Hlasovanie veriteľského výboru o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu v zmysle § 144 ods. 1 ZKR

Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil veriteľský výbor k hlasovaniu o prepracovanom návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka (v znení zmien vykonaných po jeho predložení veriteľskému výboru dňa 17.10.2014). 

 

Veriteľský výbor hlasovaním prijal

Uznesenie:  

Veriteľský výbor schvaľuje dlžníkom predložený prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu a žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze. Veriteľský výbor zároveň odporúča účastníkom plánu oprávneným o schválení plánu hlasovať, aby hlasovali za jeho prijatie.

Za:            2

Proti:        0

Zdržal sa: 0

 

Voči prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky.

 

      4. Záver

Vzhľadom na vyčerpanie predmetu 3. Schôdze veriteľského výboru dlžníka a nevznesenia žiadnych námietok alebo návrhov zo strany prítomných, ukončil predseda veriteľského výboru Dlžníka zasadnutie, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť.

 

Košice  24.10.2014

Predseda veriteľského výboru:                                                

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.                                         

v.z. Mgr. Jozef Hančák, v.r.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1