Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021137
Spisová značka: 3R/3/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: EFEKTA, spol. s r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01
Bratislava, IČO: 31 323 561, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: EFEKTA, spol. s r.o., so sídlom
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 31 323 561
rozhodol

Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: EFEKTA, spol. s r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01
Bratislava, IČO: 31 323 561.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 24.10.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1