Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021136
Spisová značka: 4K/8/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: OZ Energie, a.s., so sídlom
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 310 720, správcom ktorého je JUDr. Vlasta Klimentová, so sídlom
kancelárie Stromová 13, 831 01 Bratislava, značka správcu: S 1399, o návrhu správcu na predĺženie lehoty na
vyhotovenie súpisu majetku podstát
rozhodol
Súd predlžuje lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát o 30 dní.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 27.10.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1