Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021134
Spisová značka: 4K/27/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: VIERIK- elektro, s.r.o., so sídlom Gen. Miloša Vesela
3/5304, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 426 075, právne zast. KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o.,
so sídlom Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 851 574, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: EMOP V.J. s.r.o., so sídlom Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 44 713 177
rozhodol

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: EMOP V.J. s.r.o., so sídlom Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 44 713
177.

Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Tatiana Hládeková, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava,
značka správcu: S 1626.

Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu.

Súd  ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

Súd  ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú spr
Poučenie:

1. Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník (§ 19 ods. 2 ZKR). Odvolanie sa
podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní
sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).

3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).

 4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).

7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).

8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).

18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku   (§ 29 ods. 8 ZKR).

19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Bratislava I dňa 27.10.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1