Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021129
Spisová značka: 1Obdo/10/2014
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací  v konkurznej veci úpadcu O.St.S a. s., so sídlom Záhradnícka
51, 821 08 Bratislava, IČO: 45 940 436, s ustanoveným správcom: Prvý správcovský dom, k. s., so sídlom kancelárie
Bratislava, Rudnayovo
námestie 1, o návrhu spoločnosti P1 s. r. o., so sídlom Bratislava, Technická 7,
IČO: 36 748 145, zastúpenej JUDr. Jankou Hlavatou, advokátkou so sídlom Ružová
dolina 11, 821 08 Bratislava, IČO: 42 258 596, na vstup do konkurzného konania,
o dovolaní o dovolaní správcu konkurznej podstaty úpadcu  proti uzneseniu Krajského súdu
v Bratislave č. k. 2 CoKR/86/2013 - 412 zo dňa 28. novembra 2013, takto
rozhodol
Dovolanie  o d m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.
 dňa 19.8.2014
JUDr. Juraj Seman,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1