Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROFARM SLUŽBY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Družstevná 792, 956 17 Solčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 558 630
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu: Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/36/2012 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 31K/36/2012
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A

z druhého zasadnutia veriteľského výboru

 

 

Spisová značka súdneho spisu:              31K/36/2012

Spisová značka správcovského spisu:   31K/36/2012 S 1316

Obchodné meno úpadcu:                       AGROFARM SLUŽBY, s.r.o.

IČO úpadcu:                                         36 558 630

Dátum konania:                                               21.10.2014 (písomné hlasovanie)

 

Prítomní:

  1. Predseda VV: ASPELL a.s., zast. Bečarik & partners, s.r.o., advokátska kancelária na základe plnej moci s osvedčeným podpisom, hlasovanie zo dňa 21.10.2014 priamo do zápisnice
  2. Člen VV: AGROPROGRES-SERVIS s.r.o., v mene ktorej koná Ing. Petr Křížek, konateľ, hlasovanie e-mailom zo dňa 19.10.2014 (v zmysle prílohy)
  3. Člen VV: Tomáš Ponik SHR, zast. Tomáš Ponik, na základe splnomocnenia – hlasovanie e-mailom zo dňa 21.10.2014 (v zmysle prílohy)

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Uloženie záväzného pokynu
  3. Záver

 

K bodu 1) Otvorenie:

 

Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR).

 

V zmysle § 38 ods. 3 ZKR: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných“.  

      

Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní traja jeho členovia, a to vzhľadom na písomné hlasovanie formou e-mailu doručeného predsedovi veriteľského výboru.

 

K bodu 2) Uloženie záväzného pokynu:

 

V konkurznom konaní vyhlásenom na majetok úpadcu AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., so sídlom Družstevná 792, 956 17 Solčany, IČO: 36 558 630, ktoré je vedené Okresným súdom v Nitre pod č.k.: 31K/36/2012, správca úpadcu požiadal o hlasovanie veriteľského výboru o udelenie záväzného pokynu a odporúčania akým spôsobom postupovať v právnej veci žalobcu: JUDr. Fadi Fardous, SKP AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., proti žalovanému: FARMSERVIS, s.r.o. o zaplatenie 62.590,01 € s prísl., ktorá právna vec je vedená na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 23Cib/147/2013, a to vzhľadom na protinávrh žalovaného na uzavretie dohody, resp. zmieru v uvedenej právnej veci, ktorý správca doručil predsedovi veriteľského výboru a členom veriteľkého výboru spolu s návrhom správcu na mimosúdnu dohodu a spolu so svojimi vyjadreniami k týmto návrhom.

 

V zmysle § 82 ZKR „Príslušný orgán ukladá záväzné pokyny a odporúčania správcovi v súvislosti so správou majetku podliehajúceho konkurzu, speňažovaním majetku úpadcu a inými činnosťami správcu. Príslušným orgánom na účely ZKR je v zmysle § 82 ods. 2 písm. a) veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú podstatu.“

 

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty úpadcu: AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., navrhuje uložiť záväzný pokyn v zmysle písomného návrhu na urovnanie zo dňa 20.08.2014 v zmysle svojich vyjadrení, ktoré doručil predsedovi veriteľkého výboru v nasledovnom znení:

 

V právnej veci žalobcu: JUDr. Fadi Fardous, SKP AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., proti žalovanému: FARMSERVIS, s.r.o. o zaplatenie 62.590,01 € s prísl., ktorá právna vec je vedená na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 23Cib/147/2013 správca navrhuje za účelom urovnania v predmetnom spore aby žalovaný uhradil žalobcovi sumu vo výške 25.000,- Eur (slovom: dvadsaťpäťtisíc Eur) v prospech všeobecnej podstaty konkurzného konania sp. zn. 31K/36/2012 S1316 vedeného na Okresnom súde Nitra spolu s náhradou trov konania, spočívajúce v trovách právneho zastúpenia, a to vo výške 2.504,91 Eur.

 

Dávam hlasovať o uložení záväzného pokynu a odporúčania v uvedenom znení

Bolo uskutočnené hlasovanie  na základe písomného hlasovania:

 

ZA: 0 hlasov

 

PROTI: 3 hlasy, 100 % hlasov

ASPELL a.s.

AGROPROGRES-SERVIS s.r.o.

Tomáš Ponik SHR

 

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

 

UZNESENIE  č. 1:

 

Veriteľský výbor úpadcu AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., so sídlom Družstevná 792, 956 17 Solčany, IČO: 36 558 630, vo veci udelenia záväzného pokynu  na uzavretie dohody, resp. zmieru, neudeľuje správcovi záväzný pokyn v uvedenom znení.

 

Predseda veriteľského výboru vzhľadom na hlasovanie navrhuje za účelom urovnania v predmetnom spore aby žalovaný uhradil žalobcovi sumu vo výške 30.000,- Eur (slovom: tridsaťtisíc Eur) v prospech všeobecnej podstaty konkurzného konania sp. zn. 31K/36/2012 S1316 vedeného na Okresnom súde Nitra a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania, spočívajúce v trovách právneho zastúpenia, a to vo výške 2.504,91 Eur. V prípade neuzavretia mimosúdnej dohody v uvedenom znení, udeluje veriteľský výbor pokyn správcovi pokračovať v predmetnom súdnom konaní.

 

Dávam hlasovať o uložení záväzného pokynu a odporúčania

Bolo uskutočnené hlasovanie  na základe písomného hlasovania:

 

ZA: 3 hlasy, 100 % hlasov

ASPELL a.s.

AGROPROGRES-SERVIS s.r.o.

Tomáš Ponik SHR

 

PROTI: 0 hlasov

 

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

 

UZNESENIE  č. 2:

 

Veriteľský výbor úpadcu AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., so sídlom Družstevná 792, 956 17 Solčany, IČO: 36 558 630, vo veci udelenia záväzného pokynu  na uzavretie dohody, resp. zmieru, udeľuje správcovi záväzný pokyn v nasledovnom znení:

 

Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., so sídlom: Družstevná 792, 956 17 Solčany, IČO: 36 558 630, schvaľuje návrh na uzavretie dohody, za účelom urovnania v právnej veci žalobcu: JUDr. Fadi Fardous, SKP AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., proti žalovanému: FARMSERVIS, s.r.o. o zaplatenie 62.590,01 € s prísl., ktorá právna vec je vedená na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 23Cib/147/2013, a to aby žalovaný uhradil žalobcovi sumu vo výške 30.000,- Eur (slovom: tridsaťtisíc Eur) v prospech všeobecnej podstaty konkurzného konania sp. zn. 31K/36/2012 S1316 vedeného na Okresnom súde Nitra a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania, spočívajúce v trovách právneho zastúpenia, a to vo výške 2.504,91 Eur. V prípade neuzavretia mimosúdnej dohody v uvedenom znení, udeluje veriteľský výbor pokyn správcovi pokračovať v predmetnom súdnom konaní.

 

Uznesenie: prijaté

 

V zmysle § 38 ods. 2)  tretia veta ZKR: Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že za uloženie záväzného pokynu na uzavretie dohody, resp. zmieru úpadcu AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., so sídlom Družstevná 792, 956 17 Solčany, IČO: 36 558 630, hlasovali všetci traja členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal  uznesenie o uložení záväzného pokynu a odporúčania v znení, ako je uvedené vyššie.

 

K bodu  3) – Záver:

Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.

Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV)  Okresnému súdu Nitra a správcovi JUDr. Fadimu Fardousovi.

Predseda VV zaviazal správcu JUDr. Fadi Fardousa zápisnicu zo zasadnutia VV zverejniť v Obchodnom vestníku.

Predseda VV zasadnutie  veriteľského výboru  ukončil.

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 21.10.2014                                     

Zápisnicu vyhotovil:  Predseda veriteľského výboru :

.......................................................

predseda veriteľského výboru ASPELL a.s.

zast. JUDr. Michal Bečarík, advokát a konateľ

Bečarik & partners, s.r.o.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1